ka4l3bnxhxc-1P

ka4l3bnxhxc-1P

肠痈者,少腹肿痞,按之即痛,如淋,小便自调,时时发热,自汗出,复恶寒。水在膈上则喘满,水在膈间则痞悸,水在膈下则惟苦眩晕,以泽泻汤之平和小剂主之,治支饮之轻者可也。

恐者肾之志,故病则好恐也。 发于阳者,人必振寒发热,寒热者,阳表为之也。

溢饮者,饮后水流行归于四肢,当汗出而不汗出,壅塞经表,身体疼重,即今之风水、水肿病也。欬满即止,而更复渴,冲气复发者,以细辛、干姜为热药也,服之当遂渴。

支饮胸满之「胸」字,当是「腹」字,若是「胸」字,无用承气汤之理,当改之。饴蜜味甘,多食中满。

『伤寒论』曰:阳明病不能食,攻其热必哕,以胃中虚冷故也。若病者或告之痛,医视其面并无痛苦容状,诊其色脉皆利,此乃诈病欺蒙医士也。

□能动风,生菜、梅、李动痰白犬自死不出舌者,食之害人。师曰:其人素盛今瘦,水走肠间,沥沥有声,谓之痰饮;饮后水流在□下,欬吐引痛,谓之悬饮;饮水流行,归于四肢,当汗出而不汗出,身体疼重,谓之溢饮;欬逆倚息,气短不得卧,其形如肿,谓之支饮。

Leave a Reply