ROSI无内丝袜

ROSI无内丝袜

若欲救之,急宜回阳,或可十中救一二。即有邪火太甚,亦未见即成痿证,果系火邪为殃,数剂清凉,火灭而正气即复,何[1]得一年半载而不愈。

久病与素秉不足之人,身忽痒极,或通身发红点,形似风疹,其实非风疹。妇人经期、妊娠,有服桂枝汤而愈者否?

先生皆谓之补药,母乃欺人太甚耶?阴厥宜回阳,即四逆汤法之也。

因冲任伏热,热动于中,血不能藏,其人起居动静,脉息声音,一切有神,法宜养阴清热,如黄莲泻心汤,生地芩连汤之类,总要握其阴阳,方不误事。 总在学者留心讨理,明阴阳消长之变化,达顺逆吉凶之趋向。

细思痛证一条,痛字总是一个逆字。此元气将绝,旦夕死亡之征。

此段疑案,悒于怀抱[1]久矣,欲互相商榷,又少知音。盖从本化者为湿邪,泄泻居多。

Leave a Reply